Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

 “Content”betekent al de teksten, foto’s, muziekbestanden, grafieken, video-opnames en andere gegevens die in verband met de Diensten door de Klant aan de Dienstverlener worden overgemaakt;

“Diensten” betekent alle diensten die door de klant of een Verbonden Onderneming, waarvoor de betrokken klant zich sterk maakt, (Klant)worden aangekocht en/of geleverd door de Dienstverlener;

“Intellectuele Eigendomsrechten”betekent alle bekende en onbekende rechten zoals:  (a) auteursrechten, merkenrechten, handelsbenamingen en gelijkaardige rechten, (b) bedrijfsgeheimen, knowhow, (c) octrooien, tekeningen en modellen, algoritmen en andere industriële eigendomsrechten, (d) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten (wereldwijd en van welke aard ook) (hieronder begrepen logo’s, huurrechten en vergoedingsrechten), bepaald door hetzij de wet, contracten of licentieovereenkomsten en (f) alle registraties, initiële toepassingen, hernieuwingen, uitbreidingen, verderzettingen, verdelingen van voormelde rechten

“Dienstverlener”betekent MERK. Webdesign en digitale marketing, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Biestertstraat 4 en gekend onder het ondernemingsnummer [-];

Onderhoudbetekent elke vorm van aanpassingen die door de Dienstverlener worden uitgevoerd in opdracht van de Klant om Content in de bestaande website van de Klant aan te passen, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de Klant, of soortgelijke IT-diensten verbonden aan een website;

“Resultaat”betekent alle Html-bestanden, Java bestanden, grafische bestanden, animatiebestanden, databanken, stylesheets, PHP bestanden, multimedia elementen, technologische scripts en andere programma’s, zowel in objectcode als in sourcecode door de Dienstverlener ontwikkeld voor de Klant;

“Software”betekent elke informatie bestaande uit één of meerdere computer- of andere programma’s alsook de informatieve inhoud van dergelijke programma’s en elke documentatie geleverd in samenhang dan wel aanvullend met dergelijke programma’s, dewelke elektronisch dan wel op enige andere manier aan de Klant worden geleverd;

“Verbonden Ondernemingbetekent een onderneming, vereniging of samenwerkingsverband, wiens meerderheid van stemrechten of eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de klant;

“Website”betekent de user interface, functionaliteit en Content die voor het publiek toegankelijk worden gemaakt op de domeinnaam van de Klant;

 

 1. DIENSTEN

Alle Diensten en Software worden slechts geleverd aan de Klant na ondertekening en overmaken door de Klant van een bestelbon, voor zover deze door de Dienstverlener uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard. Alle hier vermelde voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op de Diensten. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten voor zover de wijzigingen ter kennis van de Klant werden gebracht en de Klant geen schriftelijk bezwaar uit tegen de wijzigingen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de wijzigingen. Ingeval de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen binnen voormelde termijn, heeft de Klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op het ogenblik van de wijziging.

Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met enige bepaling van de Bestelbon (Bestelbonbetekent een door de Dienstverlener aanvaarde schriftelijke bestelling van Diensten of Software, met vermelding van de specificaties van de Diensten of Software, alsook eventuele speciale voorwaarden en/of omstandigheden die de Diensten zouden kunnen beïnvloeden en de gevraagde leveringsdatum), zullen de bepalingen van de Bestelbon voorrang hebben.  Indien de Klant Diensten aankoopt die als een pakket verkocht worden (bv. een combinatie van webdesign en webhosting) dan zal de beëindiging van een gedeelte van de Diensten de beëindiging van alle Diensten van het pakket tot gevolg hebben.

De Klant erkent en aanvaardt dat sommige of alle Diensten, naar keuze van de Dienstverlener en zonder voorafgaande toestemming van de Klant, geleverd mogen worden door een of meer verkopers, onderaannemers of verbonden ondernemingen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht de Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

 1. LEVERING

Met het oog op een evaluatie en beoordeling van het Resultaat, zal de Dienstverlener een volledig basisontwerp van het Resultaat ter beschikking van de Klant stellen in het formaat en op de manier overeen te komen tussen partijen. De Klant dient binnen een periode van 14 dagen het Resultaat te beoordelen en evalueren (hierna “de Aanvaardingsperiode” genoemd) en dienvolgens te beoordelen of het overgemaakte basisontwerp volgens de regelsvan de kunst werd ontwikkeld. Bij gebreke aan een opmerkingen en commentaar binnen de Aanvaardingsperiode wordt het Resultaat geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en kan Dienstverlener de definitieve versie van het Resultaat afwerken.

Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden uitgevoerd kan de Dienstverlener de uitvoering van de opeenvolgende fase opschorten tot ontvangst van goedkeuring door de Klant van de daaraan voorafgaande fase, dit onverminderd de bepalingen van artikel 11 van de Voorwaarden.

Toeval en/of overmacht geven Dienstverlener het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

 

 1. PRIJS EN BETALING

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de Klant de overeengekomen vergoedingen aan Dienstverlener betalen. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de vergoedingen betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur van de Dienstverlener. De Klant zal alle lasten en belastingen (met uitzondering van de inkomstenbelasting van de Dienstverlener) aan de Dienstverlener betalen, voor zover deze betrekking hebben op de Diensten of betalingen verricht in uitvoering van de Diensten en/of de overeenkomst tussen partijen.

Wijzigingen in tarieven worden door Dienstverlener minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de Klant, dewelke het recht heeft om de Diensten en de overeenkomst tussen partijen te beëindigen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven, doch mits schriftelijke bevestiging met ontvangstbewijs uiterlijk 1 maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven.

Alle verschuldigde en vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 8% per jaar of de maximale door de wet en/of rechtspraak toegelaten intrestvoet.  Daarenboven zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van de betreffende bedragen, met een minimum van € 175,00 per factuur, en dit onverminderd eventuele andere wettelijke en/of invorderingskosten, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en -erelonen. Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid mee van alle niet-vervallen bedragen. In geval van gerechtelijke invordering van een factuur, is de Klant daarenboven de redelijke invorderingskosten verschuldigd, met inbegrip van de interne beheerskosten welke het bedrag van de hierboven vermelde forfaitaire schadevergoeding te boven gaan.

Partijen aanvaarden dat klachten slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na datum van verzending van de factuur worden ingediend, en zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht.

De contracten met betrekking tot hosting, zijnde op de website genoemde onderhoudscontracten "Hosting" en "Hosting + beheer" worden steeds jaarlijks gefactureerd tenzij uitdrukkelijk vermeld in het overeengekomen contract.

Voor prestaties die niet omvat zijn binnen het afgesloten contract, wordt een uurtarief van €40 gehanteerd.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Software en de Intellectuele Eigendomsrechten hiervan blijven eigendom van de Dienstverlener of in voorkomend geval haar licentiegever en de Klant heeft geen enkel recht of belang om de Software te reproduceren, te reverse engineeren (met de bedoeling om de source code te achterhalen en te bekomen), aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken gebaseerd op de Software. De Klant erkent dat alle informatie en ideeën voor de Diensten alsook de Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Diensten en elke mogelijke verbetering, uitvinding, aanpassing en ontwikkeling daarvan de exclusieve eigendom van de Dienstverlener blijven. De Klant zal alle mogelijke maatregelen nemen om de Dienstverlener te assisteren in de bescherming van deze rechten. De Klant zal op geen enkele manier wetens en willens een derde partij toelaten om de Software te reproduceren, te reverse engineeren, aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken gebaseerd op de Software. Tijdens de levering van Diensten, verleent de Klant aan de Dienstverlener, een niet-exclusieve, wereldwijde licentie (zonder enig recht op royalty) om de Content en het Resultaat te reproduceren, distribueren, openbaar te maken of op enige andere wijze te gebruiken in het kader van de Diensten.    

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de in het kader van de Diensten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. EIGENDOM

De Klant erkent onherroepelijk het eigendomsrecht van Dienstverlener op het Resultaat, de Website en alle documentatie ontwikkeld naar aanleiding van het verzoek van de Klant om Diensten te leveren, met inbegrip van alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten.

Dienstverlener is vrij om voor promotiedoeleinden verwijzingen te maken naar het Resultaat tenzij tussen partijen een andersluidende schriftelijke overeenkomst werd gesloten.

 

 1. WAARBORGEN / AANSPRAKELIJKHEID

De Dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten of te leveren producten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Dienstverlener zijn middelenverbintenissen.De Klant aanvaardt dat het risico van het gebruik van de Diensten en de Software exclusief en uitsluitend bij haar ligt. Geen enkele waarborg (tenzij waarborgen van openbare orde of dwingend recht) wordt door Dienstverlener verstrekt voor wat betreft de geleverde Diensten en/of Software, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of de Bestelbon. O.m. wordt geen waarborg gegeven dat de geleverde Diensten aan de voorwaarden of specificaties van de Klant zullen voldoen, en evenmin dat de Diensten ononderbroken, veilig of vrij van errors en fouten zal zijn. Voor zover De Dienstverlener bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop De Dienstverlener weinig invloed kan uitoefenen, kan De Dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, voortkomend uit deze relaties met De Dienstverlener of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Dienstverlener. De Dienstverlener draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van Dienstverlener, op welke rechtsgrond dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag door de Klant betaald in uitvoering van de Diensten. Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat Dienstverlener slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade.

 

 1. VRIJWARING

De Klant zal de Dienstverlener, alsook alle onderaannemers, vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, bestuurders, aandeelhouders, integraal vrijwaren voor elke mogelijke aansprakelijkheid, vorderingen, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en –erelonen, die verband houden of voortvloeien uit (a) de Diensten of het gebruik door de Klant of een derde van de Diensten; (b) elk mogelijk Intellectueel Eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van enige persoon of entiteit, (c) elke mogelijke informatie of gegevens verstrekt door de Klant aan Dienstverlener, (d) de invoeging van metatags of andere elementen in enige voor de Klant ontwikkelde Website of (e) elke mogelijke informatie, diensten of goederen beschikbaar op de Website van de Klant. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie.

 

 1. PRIVACY & GDPR

De Klant waarborgt dat zij na kennisgeving toestemming heeft verkregen van elke mogelijke individuele derde wiens persoonlijke gegevens door de Klant aan de Dienstverlener worden overgemaakt als deel van de Diensten en dit met betrekking tot: (a) de doeleinden waarvoor dergelijke persoonlijke gegevens werden verzameld, (b) de bedoelde bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen van dergelijke persoonlijke gegevens, (c) welke gedeelten van de persoonlijke gegevens die verplicht dienen te worden opgegeven dan wel vrijwillig, en (d) hoe deze individuele derden hun gegevens kunnen inkijken en desgevallend aanpassen. De Klant zal dergelijke kennisgeving en toestemming waarborgen met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door de Klant aan de Dienstverlener zouden worden overgemaakt. De Dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de nalatigheid of weigering van de Klant om deze kennisgeving en toestemming te bekomen, noch voor enige foute, onvolledige of verouderde gegevens, waarvoor de Klant de Dienstverlener zal vrijwaren.

De Dienstverlener heeft het recht om in kader van huidige overeenkomst met de Klant, zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.

Voor zover de Klant persoonsgegevens verwerkt op de server van de Dienstverlener, heeft de Dienstverlener de hoedanigheid van verwerker. De Klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). De Klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wetgeving, op zich te nemen en integraal na te leven. De rechten en plichten van de partijen zullen afzonderlijk in een verwerkersovereenkomst worden vastgelegd. In de verwerkersovereenkomst worden nadere afspraken vastgesteld inzake de verwerking van persoonsgegevens door de Dienstverlener als verwerker ten behoeve van de Klant.

 

 1. DUUR

Een overeenkomst tot het leveren van Diensten in het kader van webdesign wordt gesloten voor onbepaalde duur zonder leveringstermijn, dit tenzij een leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

Een overeenkomst tot het leveren van Onderhoud heeft een bepaalde duur van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode voor zover geen opzeg wordt betekend minstens 2 maanden voor het einde van de lopende periode.

 

 1. BEËINDIGING

Onverminderd het recht op schadevergoeding, is Dienstverlener gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen:

- ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant;

- ingeval de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, inzonderheid de verplichtingen opgenomen in artikel 3 van deze Voorwaarden, niet naleeft.

 

 1. OPSCHORTING

Dienstverlener heeft het recht en de mogelijkheid, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling om de overeenkomst of (een gedeelte van) de Diensten op te schorten of te beëindigen, ingeval de Klant enige van haar verplichtingen niet nakomt, met inbegrip van de verplichtingen opgenomen in artikel 3.

Ingeval enige Content door de Klant dient te worden aangeleverd voor de uitvoering van de Diensten, heeft Dienstverlener ingeval van een nalatigheid, weigering of laattijdigheid om de Content over te maken enerzijds het recht om de uitvoering van de Diensten op te schorten en anderzijds de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of bijkomende prestaties aan te rekenen aan de Klant volgens de gebruikelijke tarieven.

 

 1. VERBREKING

Ingeval van annulering van de Diensten van de Dienstverlener door de Klant na bevestiging van de Bestelbon door de Dienstverlener, om welke reden dan ook, behoudt de Dienstverlener eventueel betaalde voorschotten ten titel van schadevergoeding.

In voorkomend geval is de Klant aan Dienstverlener, naast een vergoeding voor de reeds geleverde prestaties door de Dienstverlener, een forfaitaire vergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulering (met inbegrip van gederfde winst). Bovendien behoudt Dienstverlener zich het recht voor aanvullende vergoeding te vorderen indien de schade die voortvloeit uit de annulering het forfait overstijgt.

Indien de Klant een consument is, conform het Wetboek Economisch Recht en enkel in zulk geval, beschikt de Klant tevens over eenzelfde recht op een gelijkwaardige vergoeding in kader van een laattijdige annulering van de bevestigde Diensten door de Dienstverlener, behoudens toepassing van de overige bepalingen in deze Voorwaarden (o.m. in kader van overmacht) waarop de Dienstverlener zich zou kunnen beroepen.

 

 1. ALGEMEEN

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe deze Voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Enige rechten van de Klant uit hoofde van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke poging van schuldeisers van de Klant om een belang te krijgen in de rechten van de Klant, zowel uit hoofde van de wet, contractueel of anderzijds, geeft het recht aan Dienstverlener om de overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden.

De Klant erkent dat zij deze Voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen uitdrukkelijk te hebben aanvaard.